Phạm Thục Trinh – Nhà sáng lập E-COFFEE Việt Nam ảnh bìa1

Phạm Thục Trinh – Founderp E-COFFEE Việt Nam