Chất Kahweol acetate và Cafestol

Phát hiện hợp chất trong cà phê ức chế “ung thư đàn ông” Chất Kahweol acetate và Cafestol

Phát hiện hợp chất trong cà phê ức chế “ung thư đàn ông” Chất Kahweol acetate và Cafestol